VASTUULLISUUS

Kasvatamme eettistä ja ympäristöystävällistä kalaa

Visionamme on olla vastuullisen kalankasvatuksen edelläkävijä. Haluamme luoda lähellä tuotettua hyvän omatunnon ravintoa. Olemme asettaneet tuotantolaitoksellemme ja -prosesseillemme erittäin tiukat strategiset ympäristövaatimukset. Tavoitteenamme on pitää rehevöittävien aineiden päästöt aina niin pieninä kuin mahdollista.

Toiminnassamme käytettävä ultraintensiivinen kiertovesimenetelmä on suunniteltu pienentämään merkittävästi ympäristövaikutuksia verrattuna perinteisiin kalankasvatusmenetelmiin. Menetelmämme perustuu lähes täysin suljettuun vedenkiertoon.

Kiertovesijärjestelmässä vettä kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti uudelleen ja uudelleen. Näin korvaavan uuden veden määrä pysyy äärimmäisen vähäisenä. Lisäksi kaikki laitokseen tuotu uusi vesi suodatetaan ja käsitellään ennen sen pääsyä kasvatusjärjestelmään, jotta meriveden mahdolliset bakteerit, virukset, taudinaiheuttajat ja muut haitalliset aineet eivät pääse laitokseen. Kasvatusaltaiden vedenlaatua seurataan jatkuvasti. Vastuullinen tuotantotapamme kuormittaa ympäristöä huomattavasti perinteisiä menetelmiä vähemmän. Tuotantomääräämme suhteutetut päästömme ovat karkeasti vain noin sadasosan perinteisiin vesiviljelymenetelmiin verrattuna.

Vastuullinen tuotantotapamme kuormittaa ympäristöä huomattavasti perinteisiä menetelmiä vähemmän. Tuotantomääräämme suhteutetut päästömme ovat karkeasti vain noin sadasosan perinteisiin vesiviljelymenetelmiin verrattuna.

Tuotamme puhdasta ruokaa lähellä

Tuotantolaitoksemme sijaitsee Ahvenanmaalla, lähellä nykyisiä avainmarkkinoitamme Suomessa ja Ruotsissa. Lähellä olevien paikallisten satamien kautta saamme myös tuotannossamme tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Sijaintimme tukee myös kykyämme harjoittaa toimintaamme vastuullisella ja luotettavalla tavalla.

Kalojen hyvinvointi on meille tärkeää

Kalojen hyvinvointi ja terveys ovat toimintamme ydinkysymyksiä. Niiden takaamiseksi olemme kehittäneet monipuolisia ratkaisuja, jotka tukevat käyttämäämme tuotantotapaa. Kiertovesimenetelmä mahdollistaa kalojen kasvamisen optimaalisissa olosuhteissa. Lämpötilaa ja happipitoisuutta voidaan säätää kaikkina ajankohtina kalojen kasvun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Epäpuhtauksien määrää seurataan jatkuvasti kasvatusaltaissa. Altaista kerätään ja poistetaan jatkuvasti kiintoaineita, ja altaat puhdistetaan säännöllisesti prosessin aikana.

Kiertovesijärjestelmässä jatkuvasti virtaava vesi luo kaloille virikkeellisen elinympäristön, ja käytämme puhdistusprosessi pysäyttää vierasaineet ja taudinaiheuttajat. Näin pystymme tuottamaan antibioottivapaata kalaa ilman torjunta-aineita tai hormoneja.

Kalankasvatus maalla sijaitsevissa laitoksissa ei vahingoita luonnontilaisia kalakantoja. Menetelmämme estää villikaloihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset, joita perinteiset kalankasvatusmenetelmät aiheuttavat meriympäristöön.

Pidämme päästömme minimissä

Kiertovesimenetelmää pidetään tällä hetkellä eri kalankasvatusmenetelmistä yhtenä vastuullisimpana ja ympäristötietoisimpana vesiviljelymuotona. Sen avulla saadaan vähennettyä toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Maan päällä sijaitsevissa tuotantolaitoksista aiheutuu tehokkaan vedenpuhdistuksen ansiosta esimerkiksi merkittävästi pienemmät fosfori- ja typpipäästöt verrokkiyhtiöihin verrattuna. Lisäksi laitoksista syntyvät jätteet ja muut sivutuotteet voidaan kerätä, käsitellä ja hyödyntää esimerkiksi lannoitteina sekä raaka-aineina, jolloin rasitus vesistöille vähenee.

Kaikki tuotannossamme tarvittava sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulienergialla.

Edistämme kestävää ruoantuotantoa

Kestävä ruoantuotanto on keskeisessä asemassa globaalia ilmastokriisiä ratkottaessa. Edistämme toiminnallamme monia YK:n kestävää kehitystä koskevia tavoitteita tukemalla terveellistä elämää ja hyvinvointia terveellisellä ruokavaliolla vastuulliseen tuotantoon keskittyvällä kasvavalla toimialalla. Painotamme tuotannossamme kestäviä tuotantomenetelmiä, mikä vastaa myös tarpeeseen pienentää eläinproteiinituotannon hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutusta sekä edistää merien suojelua ja niiden resurssien kestävää käyttöä.