VASTUULLISUUS

Kasvatamme ympäristöystävällistä ja eettisesti tuotettua kalaa

Visionamme on olla vastuullisen kalankasvatuksen edelläkävijä. Haluamme tuottaa hyvän omatunnon ravintoa lähellä. Olemme asettaneet tuotantolaitoksellemme ja -prosesseillemme erittäin tiukat strategiset ympäristövaatimukset. Kestävä kehitys on keskeinen osa Fifaxin strategiaa.

Ultraintensiiviseen kiertovesimenetelmään perustuva kalankasvatus on kestävää ja kuormittaa ympäristöä huomattavasti perinteisiä kalankasvatusmenetelmiä vähemmän. Voit lukea lisää ainutlaatuisesta kasvatusmenetelmästämme täältä.

Suomen ensimmäinen ASC-sertifioitu kasvattaja

Kasvattamomme on ensimmäisenä Suomessa saavuttanut kestävän kalankasvatuksen ASC–sertifikaatin (Aquaculture Stewardship Council). Sertifikaatin vaatimukset kattavat ympäristön, eettiset ja sosiaaliset olosuhteet ja eläinten hyvinvoinnin – nämä muodostavat myös vastuullisen toimintamme perustan. Lue lisää ASC:stä täältä.

Kalojen terveys ja hyvinvointi on toimintamme kulmakivi

Ultraintensiivinen kiertovesimenetelmämme mahdollistaa kalojen kasvamisen optimaalisissa vesiolosuhteissa. kalojen terveys ja hyvinvointi on tämän keskiössä. Vesi on puhdasta ja happipitoisuus juuri oikea. Veden laatua seurataan jatkuvasti kasvatusaltaissa. Lämpötilaa ja happipitoisuutta voidaan säätää kaikkina ajankohtina kalojen kasvun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Altaista kerätään ja poistetaan jatkuvasti kiintoaineita sekä muita epäpuhtauksia, ja altaat puhdistetaan säännöllisesti prosessin aikana.

Kiertovesijärjestelmässä jatkuvasti virtaava vesi luo kaloille virikkeellisen elinympäristön, ja käyttämämme puhdistusprosessi pysäyttää vierasaineet ja taudinaiheuttajat. Näin kalat säilyvät luontaisesti terveinä ja hyväkuntoisina, jolloin antibiootteja harvoin tarvitaan lääkitsemiseen. Fifax pyrkii käyttämään antibiootteja vain tapauskohtaisesti ja tarkkarajaisesti harvinaisissa tilanteissa, kun tauteja tai loisia havaitaan yksittäisissä kaloissa tai tuotantoerissä. Emme hyväksy antibioottien tai hormonien käyttöä kasvunedistämiseen. Löydät lisätietoa yksittäisistä tilanteista, joissa antibiootteja on käytetty täältä.

Tärkeä osa kalojen terveyttä, hyvinvointia ja kasvua on rehu, joka ylläpitää ruokahalua ja mahdollistaa hyvän rehun hyötysuhteen (Feed Conversion Rate, FCR) sekä optimaalisen kasvunopeuden. Kalan saavutettua tavoitepainonsa se tainnutetaan sähköllä, perataan ja pakataan jakelua varten.

Edistämme kestävää ruoantuotantoa

Kestävällä ruoantuotannolla on keskeinen rooli globaalin ilmastokriisin ratkaisemisessa. Olemme sitoutuneet edistämään useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Voit lukea lisää meille keskeisistä tavoitteista täältä.

Maailman meret sitovat 16 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin maanpäällinen biosfääri. Terveet tasapainoiset meriekosysteemit ovat edellytys meren kyvylle sitoa hiilidioksidia. Epätasapainossa meren ekosysteemit voivat muuttua hiilinieluista hiililähteiksi. Rehevöityminen, ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutoksen aiheuttama merien lämpöaallot ja lämpötilan nousu uhkaa meren ekosysteemien tasapainoa. Itämeren tila on hyvin vakava ja ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämeren kykyyn toimia hiilinieluna. Tästä syystä jokainen teko, joka vahvistaa Itämeren tilaa, on samalla myös ilmastoteko.

Maanpäällinen kalankasvatus mahdollistaa sekä optimaaliset kasvuolosuhteet että kasvatuksen aikana syntyvän lietteen talteenoton. Näiden tekijöiden ansiosta saavutamme paremman rehunhyötysuhteen (FCR) sillä yhden kalakilon tuottamiseen tarvitaan vähemmän rehukiloja. Tämä pienentää rehuntuotannon ympäristövaikutuksia. Tämän lisäksi estämme noin neljän lietekilon päätymisen merenpohjalle filekiloa kohden, mikä pienentää kalankasvatuksen rehevöittämisvaikutusta ja ilmastojalanjälkeä merkittävästi perinteisiin viljelymenetelmiin verrattuna.

Kiertotalous on tärkeä osa kestävää ruoantuotantoa ja se huomioidaan niin kalanrehun komponenteissa kuin tuottamissamme sivuvirroissa. Tuotantolaitoksestamme syntyvät kalankasvatuksen jätteet ja sivutuotteet ohjataan hyötykäyttöön ja niitä hyödynnetään rehuna ja lannoitteena. Sivutuotteiden talteenotto on avain alhaiseen Itämereen kohdistuvaan ravinnekuormaan, ja viljellyn kalan kokonaishiilijalanjäljen pienentämiseen. Samalla vältetään lietepäästöjen negatiiviset vaikutukset meren ekologiaan ja monimuotoisuuteen.

Tuotannollisen toimintamme kehittäminen ja tuotantovolyymien kasvattaminen tähtäävät hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämiseen kalakiloa kohden, sekä antamaan yhä useammalle kuluttajalle mahdollisuus valita Fifaxin kestävää kalaa.

Pienennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme

Ympäristövaikutuksemme muodostuvat kalanviljelyssä käytetyistä vedestä, energiasta, rehusta, hapesta ja kemikaaleista vedenkäsittelyssä. Kaikki tuotannossamme käytettävä sähkö on uusiutuvaa, se tuotetaan mm. tuulivoimalla. Parannamme jatkuvasti energia- ja resurssitehokkuutta. Etsimme jatkuvasti myös vihreitä ratkaisuja hankintaketjuumme pienentääksemme ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Voit lukea lisää ympäristöpolitiikastamme täältä (ruotsiksi).

”Tuotantomäärään suhteutettu ravinnepäästötavoitteemme (fosfori, typpi) on noin sadasosa perinteisten kalan vesiviljelymenetelmien päästöistä ja ilmastovaikutustavoitteemme on jopa 3,9 kg hiilidioksidiekvivalenttia filekiloa kohden.”

Fifaxin kala on ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta hyvä valinta. Alla olevassa taulukossa on tietoja Fifaxin kuivanmaan kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista, jotka arvioidaan voitavan saavuttaa, kun laitos on ajettu kokonaan ylös, sekä esimerkkejä muista eläinproteiinilähteistä.

Kasvatukseen käytetty vesi otetaan merestä ja palautetaan mereen puhdistuksen jälkeen. Tehokkaan vedenkäsittelyn ansiosta maalla sijaitsevien kalankasvatuslaitosten fosfori- ja typpipäästöt ovat pienet. Vesistöjä rehevöittävät typpi- ja fosforipäästöt tuotantokiloa kohden ovat 97 % pienemmät kuin verkkoallaskasvatetun kirjolohen vastaavat päästöt. Tulevaisuuden tavoitteemme on päästä yli 99 % pienempiin päästöihin.

Kiertotalousnäkökulma on huomioitu myös kalan rehussa, jossa käytetään sivutuotteita (kalajauho, -öljy sekä kasviöljy- ja tärkkelystuotannon sivujakeet). Kasviperäiset komponentit muodostavat noin 75 % rehusta, rehun sisältämä soija on vastuullisesti tuotettua sertifioiduista lähteistä (ProTerra). Kaikkien rehukomponenttien alkuperät ovat jäljitettävissä.

Tuotamme ravinteikasta ruokaa

Kala on ravitsemuksellisesta näkökulmasta hyvä valinta. Ravitsemussuositusten mukaisesti kalaa suositellaan nautittavaksi kaksi kertaa viikossa. Kalassa on runsaasti D- ja B12-vitamiinia sekä tyydyttymättömiä Omega 3 ja Omega 6 rasvahappoja tasapainoisessa suhteessa. Omega 3 -rasvahapot kertyvät lohikaloissa kalan koon kasvaessa, mikä osittain selittää meri- ja kirjolohen pitoisuuksien erot, koska merilohi tyypillisesti kasvatetaan isompaan kokoon.

Alla oleva taulukko näyttää kirjolohen ravitsemukselliset arvot suhteessa muihin yleisiin eläinproteiineihin.

Tuotamme ruokaa lähellä

Tuotantolaitoksemme sijaitsee Ahvenanmaalla, lähellä nykyisiä avainmarkkinoitamme Suomessa ja Ruotsissa. Lähellä olevien paikallisten satamien kautta saamme myös tuotannossamme tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet.

Ruoan lähituotanto on tärkeä osa kansallista huoltovarmuutta.

Huolehdimme henkilöstöstämme

Henkilöstömme hyvinvointi ja työturvallisuus on meille tärkeää. Koulutamme vuosittain työntekijöitämme ja kehitämme jatkuvasti työturvallisuuskäytäntöjä.

Fifax on sitoutunut yhdenvertaisuuteen riippumatta iästä, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä alkuperästä, kansallisuudesta, uskonnosta, perheasemasta, vammaisuudesta tai muusta erosta. Yritys ei salli syrjintää missään muodossa.

Lue lisää politiikoistamme tässä: