HÅLLBARHET

Vi odlar etisk och miljövänlig fisk

Vår vision är att vara en föregångare inom hållbar fiskodling. Vi vill producera mat för ett gott samvete på nära håll. Vi har ställt mycket höga strategiska miljökrav på vår produktionsanläggning och -processer. Hållbar utveckling är en central del av Fifax strategi.

Fiskodling med den ultraintensiva recirkulationsmetoden belastar miljön betydligt mindre än traditionella fiskodlingsmetoder. Du kan läsa mer om vår unika odlingsmetod här.

Finlands första ASC-certifierade odlare

Vår odlingsanläggning är den första i Finland hållbara fiskodlingen att erhålla Aquaculture Stewardship Councils ASC certifikat. Certifikatets krav omfattar miljö, etiska och sociala förhållanden och fiskens välbefinnande – samma element som utgör grunden för vår odlingsverksamhet. Läs mer om ASC här.

Fiskens hälsa och välbefinnande är hörnstenen i vår verksamhet

Vår ultraintensiva recirkulationsmetod gör att fisken kan växa under optimala förhållanden, fiskens välbefinnande och hälsa står i dess centrum. Vattnet är rent och syrehalten rätt. Vattenkvalitén övervakas ständigt i odlingsbassängerna. Temperatur och syrehalt kan när som helst justeras för att förbättra fiskens tillväxt och välbefinnande. Fasta ämnen samlas upp och avlägsnas kontinuerligt från bassängerna och bassängerna rengörs regelbundet under processen.

Det ständigt flödande vattnet i ett recirkulerande system (RAS) skapar en stimulerande levnadsmiljö för fisken och den rengöringsprocess vi använder stoppar föroreningar och patogener. Detta håller fiskarna naturligt friska och välbefinnande, så att antibiotika sällan behövs. Fifax använder antibiotika i sällsynta och särskilda förhållanden om sjukdomar eller parasiter upptäcks i enskilda fiskar eller produktionssatser. Vi accepterar inte användning av antibiotika eller hormoner för att främja tillväxten. Du kan läsa mer om de enskilda situationerna då antibiotika använts här.

Fodret spelar en viktig roll för fiskens hälsa, välbefinnande och tillväxt, genom att upprätthålla god aptit och god foderkonversion (Feed Conversion Rate) och optimal tillväxt. Då fisken nått sin målvikt bedövas de elektriskt, innan de rensas och packas för distribution.

Vi främjar hållbar matproduktion

Hållbar matproduktion har en central roll för att lösa den globala klimatkrisen. Vi har förbundit oss att främja flera av FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om de centrala målen här.

Världens hav binder 16 gånger mer koldioxid än biosfären på land. Välmående och balanserade marina ekosystem är en förutsättning för havets förmåga att binda koldioxid. Vid obalans kan de marina ekosystemen övergå från att vara en kolsänka till att bli en kolkälla. Övergödning, miljögifter, värme, värmevågor och den stigande havstemperaturen på grund av klimatförändringen hotar balansen i marina ekosystem. Östersjöns tillstånd är mycket allvarlig och klimatförändringen påverkar även Östersjöns förmåga att fungera som en kolsänka. Av denna anledning är varje åtgärd, som stärker Östersjöns tillstånd, samtidigt också en klimatåtgärd.

Landbaserad fiskodling möjliggör både optimala tillväxtförhållanden och uppsamling av det slam som uppstår av odlingen. Dessa faktorer gör det möjligt att uppnå en bättre foderkonversion (FCR) eftersom mindre foder går åt till att producera ett kilo fisk. Dessutom förhindrar vi att släppa ut omkring fyra kilo slam per kilo fiskfilé på havsbotten, vilket betydligt minskar fiskodlingens övergödningseffekt och klimatpåverkan jämfört med konventionella odlingsmetoder.

Cirkulär ekonomi är en viktig del i hållbar matproduktion och det beaktas såväl i fiskfodrets ingredienser som i användningen av de sidoflöden som uppstår vid vår produktion. Fiskodlingens sidoflöden och avfall utnyttjas i form av foder och jordförbättring. Tillvaratagandet av sidoflödena är nyckeln till den låga närsaltsbelastningen i Östersjön och till att minska den odlade fiskens helhetskoldioxidavtryck. Samtidigt undviks slammutsläppens negativa effekter på den marina ekologin och biodiversiteten.

Vidareutvecklingen av vår produktionsmetod och ökningen av produktionsvolym siktar på att kontinuerligt minska vår klimat- och miljöpåverkan per kilo fisk, och att ge fler konsumenter möjlighet att välja Fifax hållbara fisk.

Vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan

Vår miljöpåverkan uppstår genom det vatten, energi, foder, syre och de vattenreningskemikalier vi använder i fiskodlingen. All elenergi vi använder i odlingsverksamheten är förnybar och produceras genom bl.a. vindkraft. Vi förbättrar ständigt vår energi- och resurseffektivitet. Vi söker gröna inköpskällor för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Läs mer om vår miljöpolicy här.

”I förhållande till produktionsvolym är våra närsaltsutsläppsmål (fosfor, kväve) en hundradel av utsläppen från konventionell fiskodling och vårt klimatmål är så lågt som 3,9 kg koldioxidekvivalenter per kilo fiskfilé.”

Fifax fisk är ett bra val ur klimat och miljösynpunkt. I tabellen nedan beskrivs miljöpåverkan av Fifax landbaserade fiskodling som kan uppnås då odlingen är fullt uppskalad och exempel på andra animaliska proteinkällor.

Vattnet som används i odlingen tas från och returneras till havet efter rening. Tack vare den effektiva vattenbehandlingen har den landbaserade odlingen minimala fosfor och kväveutsläpp. De kväve och fosforutsläpp som övergöder haven är 97% mindre än de från regnbågslaxodling i öppna nätkassar i havet. Vår målsättning är att nå en nivå som är 99% lägre eller mindre.

Cirkulär ekonomi är en fast del av fiskens utfodring där sidoprodukter (fiskmjöl, -olja och biprodukter från växtolje- och stärkelseproduktion). De växtbaserade komponenterna utgör ca 75% av fodret, sojan som fodret innehåller är hållbart producerad från certifierade källor (ProTerra). Ursprunget för alla foderkomponenter är spårbart.

Vi producerar nyttig mat

Fisk är ett bra val ur en näringssynpunkt. Enligt kostråden rekommenderas fisk att avnjutas minst två gånger i veckan. Laxfiskar är källor rika på D- och B12 vitaminer samt fleromättade Omega 3 och Omega 6 fettsyror i ett välbalanserat förhållande. Skillnaden i Omega 3 halten mellan regnbågslax och havslax beror delvis på att dessa fettsyror utvecklas då fisken växer sig större. Regnbågslaxen odlas oftast till en mindre storlek än havslaxen. Omega 3 fettsyran ansamlas i fisken då den växer sig större, vilket delvis förklarar skillnaden mellan regnbågslax och havslax, eftersom havslaxen oftast odlas något större.

Tabellen nedan visar regnbågslaxens näringsmässiga innehåll i jämförelse med andra vanliga animaliska proteinkällor.

Vi producerar mat nära

Vår produktionsanläggning ligger på Åland, nära våra nuvarande nyckelmarknader i Finland och Sverige. Genom de närliggande lokala hamnarna får vi också de material och tillbehör som behövs för vår produktion.

Närproduktion av mat är en viktig del av den nationella försörjningsberedskapen.

Vi tar hand om vår personal

Vår personals arbetssäkerhet och välbefinnande är viktigt för oss. Vi skolar årligen vår personal och utvecklar kontinuerligt arbetssäkerhetsrutinerna.

Fifax har förbundit sig till principen för jämställdhet oberoende av ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etniskt ursprung, nationalitet, religion, familjestatus, handikapp eller andra olikheter vi har som personer. Företaget har nolltolerans för alla typer av diskriminering.

Läs mer om våra policys här: