HÅLLBARHET

Vi odlar etisk och miljövänlig fisk

Vår vision är att vara en föregångare inom hållbar fiskodling. Vi vill skapa närproducerad näring för ett gott samvete. Vi har ställt mycket höga strategiska miljökrav på vår produktionsanläggning och -processer. Vårt mål är att alltid hålla utsläppen av övergödande ämnen så små som möjligt.

Den ultraintensiva vattenrecirkulationsmetoden som används i vår verksamhet är utvecklad för att jämfört med traditionella fiskodlingsmetoder betydligt minska påverkan på miljön. Vår metod bygger på ett nästan helt slutet vattenkretslopp.

I det cirkulerande vattensystemet återvinns och renas vatten om och om igen. På så sätt förblir mängden nytt ersättande vatten väldigt liten. Dessutom filtreras och behandlas allt nytt vatten som tas in i anläggningen innan det kommer in i odlingsystemet, för att förhindra att eventuella bakterier, virus, patogener och andra skadliga ämnen kommer in i anläggningen. Odlingsbassängernas vattenkvalitet övervakas ständigt. Vår ansvarsfulla produktionsmetod belastar miljön betydligt mindre än traditionella metoder. Våra utsläpp i proportion till vår produktionsvolym är ungefär bara en hundradel jämfört med de traditionella vattenodlingsmetodernas.

Vår ansvarsfulla produktionsmetod belastar miljön betydligt mindre än traditionella metoder. Våra utsläpp i proportion till vår produktionsvolym är ungefär bara en hundradel jämfört med de traditionella vattenodlingsmetodernas.

Vi producerar ren mat nära

Vår produktionsanläggning ligger på Åland, nära våra nuvarande nyckelmarknader i Finland och Sverige. Genom de närliggande lokala hamnarna får vi också de material och tillbehör som behövs för vår produktion. Vårt läge stöder också vår förmåga att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och pålitligt.

Fiskens välmående är viktigt för oss

Fiskens välmående och hälsa är kärnan i vår verksamhet. För att säkerställa dem har vi utvecklat mångsidiga lösningar som stöder den produktionsmetod vi använder. Vattenrecirkulationsmetoden gör att fisken kan växa under optimala förhållanden. Temperatur och syrehalt kan när som helst justeras för att förbättra fiskens tillväxt och välmående. Mängden föroreningar övervakas ständigt i odlingsbassängerna. Fasta ämnen samlas upp och avlägsnas kontinuerligt från bassängerna och bassängerna rengörs regelbundet under processen.

I ett cirkulerande vattensystem skapar det ständigt flödande vattnet en stimulerande levnadsmiljö för fisken och den rengöringsprocess vi använder stoppar föroreningar och patogener. Detta möjliggör vår produktion av fisk fri från antibiotika utan några bekämpningsmedel eller hormoner.

Fiskodling i anläggningar på land skadar inte vilda fiskbestånd. Vår metod förhindrar de negativa effekter på vildfisk som de traditionella fiskodlingsmetoderna orsakar i havsmiljön.

Vi håller våra utsläpp minimala

Vattenrecirkulationsmetoden är för närvarande en av de mest ansvarsfulla och miljövänliga formerna av vattenodling. Med hjälp av metoden kan utsläppen från verksamheten minskas. Produktionsanläggningar på land har tack vare effektiv vattenrening till exempel betydligt lägre fosfor- och kväveutsläpp jämfört med referensbolag. Dessutom kan avfall och andra biprodukter som anläggningen producerar samlas in, behandlas och utnyttjas till exempel som gödningsmedel och som råvaror vilket minskar belastningen på vattendragen.

All el som behövs för vår produktion produceras med förnybar vindkraft.

Vi främjar hållbar matproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion ligger har en central roll då det gäller att lösa den globala klimatkrisen. Med vår verksamhet bidrar vi till många av FN:s mål för hållbar utveckling. Detta genom att stöda hälsosamma levnadsvanor och välbefinnande genom en hälsosam kost i en växande bransch som fokuserar på ansvarsfull produktion. Vi betonar hållbara produktionsmetoder i vår produktion, vilket även svarar på behovet att minska koldioxidavtrycket och miljöpåverkan från animalisk proteinproduktion och att främja skyddet av haven och en hållbar användning av havens resurser.