Kärleken till havet

Vi tror på en hållbar odling av fisk och vi vill vara föregångare i förverkligandet av den visionen.


FIFAX ABFöretagets affärsidé är att odla premium regnbågslax på ett modernt, innovativt och miljövänligt sätt. Därför har vi byggt en landbaserad RAS fiskeodlingsanläggning i Storby, Eckerö på Åland.

Målsättningen är att producera den bästa inhemska regnbågslaxen. Produkten kommer initialt att distribueras på närmarknaderna.

Fullt utbyggd omsätter anläggningen 13 – 16 miljoner euro per år och sysselsätter 20-25 personer. Produktionen uppgår till över 3.000 ton så kallad rund fisk per år.

FIFAX AB grundades år 2012 och har idag över 100 ägare. Det är ett åländskt aktiebolag, där majoritet ägs av sfären kring Helmet Capital Oy Ab. Åländska och svenska intressen äger resterande del.

VÄRDERINGARFör att nå vår vision arbetar vi utifrån följande värdeord:

•    nytänkande
•    ansvarstagande
•    kvalitetstänkande
•    smarthet

NYTÄNKANDE  Vi är innovativa i fråga om vattenreningskoncept. Det vatten vi tar upp ur havet, kan vi genom ett avancerad vattenreningskonept, både i och utanför anläggningen, återanvända i produktionen, i princip helt och hållet, vilket minimerar våra utsläpp tillbaka till havet.

ANSVARSTAGANDE
Vi tar konsekvenserna av vår produktionsprocess. Inte bara gällande utsläpp till havet, utan t.o.m. slamresterna från produktionen förvandlas till jordförbättringsmedel till det lokala lantbruket, som bl.a. sänker behovet av konstgödsling.

KVALITETSTÄNKANDE Senaste teknologi ger bästa kvalitet. RAS tekniken som vi använder bygger på att vattnet i de runda bassängerna strömmar och fisken simmar således hela livet i motström (som i naturen i floder och älvar). Det innebär med andra ord att fisken befinner sig på gym, 24 timmar i dygnet. Detta ger ett fast, muskulöst och lagom fett fiskkött av yppersta kvalitet

SMARTHET Vi vill vara kloka i vårt agerande och återvinner allt som är möjligt. Vi arbetar kontinuerligt i alla delprocesser med att förvandla kyla till värme och tvärtom, samt för att minimera energiförbrukningen. Vi har också under projektet tagit fram unika tekniska lösningar, små och stora, för att höja effektiviteten och minimera energiåtgången.

VISIONVi tror på en hållbar, storskalig odling av fisk med minimal miljöpåverkan och vi vill vara föregångare i förverkligandet av den visionen. Vi odlar därför en premium-fisk på ett modernt, innovativt och miljövänligt sätt.

Detta gör vi genom att odla fisken på land, i renat vatten från skärgårdshavet. Odlingsmodellen eliminerar allt behov av medicinering under normala omständigheter.

Vi skapar en optimal tillväxtmiljö för fisken med modern RAS teknologi och en optimering av fiskens livsbetingelser i övrigt.

Vår produktionsprocess följer de absolut striktaste kvalitetskraven. Vi tar inget för givet och vi strävar efter kontinuerlig förbättring.

Vi gör inte detta enbart för att det är bra för vår verksamhet, utan också för att det är bra för samhället, för oss människor och för miljön.

PRODUKTERInledningsvis levererar vi endast hel, urtagen, färsk regnbågslax i kundspecifika vikter. Fisken utgör primärt råvara för fiskförädlingsindustrin, men kommer troligen även att säljas hel till slutkonsument genom främst livsmedelskedjornas dagligvarubutiker.
Anläggningen har även de tekniska förutsättningarna att producera bland annat rom, sättfisk, och även andra fiskarter.

Vi använder ägg från en av de bästa specialistleverantörerna i norra Europa, för att säkerställa kvaliteten. De har ägglinjer som är kultiverade för att passa i RAS-odling.

  • Vi levererar en högkvalitativ produkt. Fetthalten är perfekt balanserad. Köttet har en fast textur och smälter i munnen. De höga halterna av Omega-3, antioxidanter, vitaminer och högkvalitativt protein är bra för skönhet och hälsa.
  • Vi levererar en produkt, som tack vare den allra senaste teknologin och metodiken, har gjort så litet avtryck i vattenmiljön som bara är mänskligt möjligt.
  • Vi levererar en produkt som är medicinfri.

RAS-producerad fisk är redan ett begrepp på många marknader ute i världen. Vår uppfattning är att vår produkt inte kommer att utgöra något undantag, utan placera sig i en klass för sig på marknaden för färsk regnbågslax.

Vi kallar den ”Steelhead” – en smart fisk.

STEELHEAD – EN SMART FISKVi odlar en fullt utvuxen fisk i 2,2-2,5 kilos klassen, som primärt används av förädlingsindustrin inom livsmedlessektorn.

Men en produkt blir sällan bättre än sin råvara. Och vi odlar en förstklassig råvara.

Regnbågslax är generellt mindre fet än lax. Fetthalten varierar beroende på foder, men i en jämförelse är odlad lax ofta dubbelt fetare än regnbågslax. Laxen kan innehålla upp till 18-20 g fett per 100g. Regnbåge ligger ofta under 10%. Kalorierna i lax består till över 50% av fett, men i regnbågen bara till 35%.

Ändå innehåller regnbågen alldeles tillräckligt av de nyttiga omega 3 fettsyrorna EPA & DHA för oss för att vi skall må bra. Regnbågslax är således nyttig mat, utan att var för fet.

Vår regnbågslax simmar, som den också gör i naturen, i motströms 24h/7d. Den är alltså på gym hela sitt liv. Detta innebär att den bygger upp en kraftfull muskulatur, vilket vi som konsumenter uppfattar som ett fast och fint kött, men med en lägre fetthalt.

Den lämpar sig utmärkt för alla användningsområden; rökning, gravning och alla kända tillagningssätt i köket där hemma. den är också suverän som sushi, tack var sin fasthet och fina tuggmotstånd.

Om man då vet att vår produkt är odlad med största möjliga miljöhänsyn, på ett hållbart sätt och med ett seriöst kretslopps tänkande – så påstår vi att vår Steelhead verkligen är en smart fisk.

RASDetta är samlingsnamnet för den recirkuleringsteknologi som används i modern landbaserad fiskodling globalt. I korthet går det ut på att man tar in vattnet i odlingen, från ett reningsverk i vårt fall, men det renas också kontinuerligt, stegvis inne i odlingen i så kallade biofilter. Det är alltså ett intensivbruk, som använder odlingsvattnet om och om igen.

Odlingens vatten renas ungefär en gång i timmen.

Den vattenmängd som fisken tar upp, som avdunstar och går ut med slammet från bassängerna, ersätts kontinuerligt med nytt vatten. Processen systemövervakas och garanterar att syrehalter, fodermängder etc. är optimala.

Teknologin skapar således förutsättningar för en mycket snabb tillväxt, vilket i sin tur ger en bra produktionseffektivitet.

RAS systemet möjliggör dessutom året-om produktion, med daglig leverans av fisk i givna storlekar och vikter, som går att prognosticera.

MILJÖFIFAX har ställt höga strategiska miljökrav på anläggningen och produktionsprocessen. Vi skall ligga så lågt i totala utsläpp av gödningsämnen att vi inte behöver ett miljötillstånd.

Biomassan släpper givetvis ifrån sig fekalier som innehåller mycket kväve och fosfor. FIFAX AB har satsat stora resurser på att utveckla ett vattenreningskoncept som klarar av att rena både det ingående och det recirkulerande vattnet.

Detta strategiska ställningstagande gör det möjligt för oss att arbeta mot utsläpp av maximalt 200 kg fosfor och 1500 kg kväve utsläpp per år från vår externa processvattenrening.

Sett mot vår produktionsmängd och jämfört med traditionella odlingsmetoder i havet, måste dessa utsläppsmängder betraktas som relativt låga. Verksamheten släpper heller inte ifrån sig varken buller, gaser eller lukter.

FRISK FISKNär man odlar på traditionellt sätt i havet finns alltid en risk att fisken smittas av bakterier och sjukdomsbärande virus som finns i vattnet. Eller att den odlade fisken smittas av vild fisk. Vilket kan tvinga fram medicinering.  Som ett exempel kan man nämna ”laxlusen” som är ett vanligt problem vid norska kusten. Situationen är förstås densamma om man tar upp obehandlat havsvatten på land och använder det.

Vi däremot behandlar vårt invatten med UV och på andra moderna sätt, utan att tillföra vattnet någonting. På så sätt säkerställer vi att vårt odlingsvatten är bakteriefritt och vi behöver därför inte medicinera i preventivt syfte. Däremot kan vår anläggning teoretiskt ”smittas” av ägg, foder, utrustning och liknande, vilket skulle kunna, temporärt, tvinga oss att medicinera.

ANLÄGGNINGENFIFAX AB har etablerat en landbaserad fiskodling under tak för produktion av 3.200 ton regnbågslax per år. Industrihallen på 15.000 m² inrymmer odlingen med tillhörande verksamhetsutrymmen.

I hallen finns 36 stycken så kallade grow out bassänger. Därutöver äggkläckning, yngelavdelning, laboratorium, tekniska och adminsitrativa utrymmen.

 

 

På området har också byggts processvattenrening för att klara miljökraven gällande bland annat utsläpp av fosfor och kväve.

Anläggningen sysselsätter 20-25 personer och är en av Nordeuropas största i sitt slag.

LANDBASERAD FISKODLINGLandbaserad fiskodling bygger på principen att i helt slutna anläggningar, utan påverkan av yttre faktorer som väderlek, temperatur, miljö och vattenburna störningar, odla fisk i stora bassänger på land. På våra breddgrader under tak.
Landbaserad fiskodling är inte något nytt fenomen utan förekommer globalt och med många olika odlade fiskarter.

Vi odlar i vatten från Ålands hav som vi pumpar upp och renar från alla bakterier. Vattnet cirkuleras och renas även kontinuerligt i anläggningen och används således om och om igen, vilket betyder att det är ett intensivbruk.

Vattenförhållandena optimeras för fisken; temperatur, syrehalt, ljus och foder, vilket resulterar i en perfekt miljö. Fisken trivs och växer därmed mycket bra.

Landbaserad fiskodling har utvecklats under flera decennier och teknologin är nu inne på sin fjärde generation. Etableringstakten är hög och nya, stora anläggningar har tagits i bruk i Danmark, Polen, Norge och Skottland. Mindre anläggningar finns redan sedan länge över hela Europa, också i Finland och på Åland (Guttorp).

KONTAKTA OSSFIFAX AB

Industrivägen 115
22 270 Eckerö

Samppa Ruohtula
CEO
+358 405598812
samppa.ruohtula@fifax.ax

Kimmo Jalo
CTO
+358 447773818
kimmo.jalo@fifax.ax

Tommy Andersson
technical manager
tommy@fifax.ax
+3584573135788

Eevertti Vetriö
fish master
eevertti@fifax.ax
+358405584110

Pontus Nikula
project manager (Effector Scandinavia Ab)
pontus.nikula@effector.nu
+358503740837

VÄRDERINGAR

För att nå vår vision arbetar vi utifrån följande värdeord:

•    nytänkande
•    ansvarstagande
•    kvalitetstänkande
•    smarthet

NYTÄNKANDE  Vi är innovativa i fråga om vattenreningskoncept. Det vatten vi tar upp ur havet, kan vi genom ett avancerad vattenreningskonept, både i och utanför anläggningen, återanvända i produktionen, i princip helt och hållet, vilket minimerar våra utsläpp tillbaka till havet.

ANSVARSTAGANDE
Vi tar konsekvenserna av vår produktionsprocess. Inte bara gällande utsläpp till havet, utan t.o.m. slamresterna från produktionen förvandlas till jordförbättringsmedel till det lokala lantbruket, som bl.a. sänker behovet av konstgödsling.

KVALITETSTÄNKANDE Senaste teknologi ger bästa kvalitet. RAS tekniken som vi använder bygger på att vattnet i de runda bassängerna strömmar och fisken simmar således hela livet i motström (som i naturen i floder och älvar). Det innebär med andra ord att fisken befinner sig på gym, 24 timmar i dygnet. Detta ger ett fast, muskulöst och lagom fett fiskkött av yppersta kvalitet

SMARTHET Vi vill vara kloka i vårt agerande och återvinner allt som är möjligt. Vi arbetar kontinuerligt i alla delprocesser med att förvandla kyla till värme och tvärtom, samt för att minimera energiförbrukningen. Vi har också under projektet tagit fram unika tekniska lösningar, små och stora, för att höja effektiviteten och minimera energiåtgången.